Из архива
 
 
 
КЛУБ ВЕЛИКА - ТИМ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСТИНЕ О  
ГЕНОЦИДУ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ  У СЕЛУ ВЕЛИКА

ИЗВЕШТАЈ 21. СС-БРДСКЕ ДИВИЗИЈЕ "СКЕНДЕРБЕГ" ОД 1. АВГУСТА 1944. КОМАНДИ 21. БРДСКОГ АРМИЈСКОГ КОРПУСА О ТОКУ И РЕЗУЛТАТИМА ОПЕРАЦИЈЕ "ДРАУФГЕНГЕР" НА ПРОСТОРУ АНДРИЈЕВИЦА - БЕРАНЕ - МУРИНА

 

БОРБЕНИ ИЗВЕШТАЈ О ОПЕРАЦИЈИ "ДРАУФГЕНГЕР"

од 18.07. до 28.07.1944.

СТРОГО ПОВЕРЉИВО!

Вафен СС-брдска дивизија                                               Див. Ст. Qу, 1. 8. 1944
         "Скендербег"
                                                                                             
   Иа, стр. пов. бр. 97/44.                                                         9 примерака         
     
       Прилога: 6                                                                   5./ Примерак          

Командаa
XXI (brd.) АК
Прим.: 10. 8. Дел. бр. 2426 с. пов.
Абт.  
Iа       Дел. бр. 942 стр. пов.
Број прилога. 1       Карте 6         

Б о р б е н и    и з в е ш т а ј

о операцији "Драуфгенгер"
   од 18. 7. до 28. 7. 1944.  


A.)  З а д а т а к  за операцију "Драуфгенгер" био је да се из рејона челних осигурања на
      подручју МУРИНЕ наступа са обе стране пута МУРИНА-АНДРИЈЕВИЦА, да би се после за-
      узимања узвишења са обе стране АНДРИЈЕВИЦЕ даље наступало ради заутимања БЕРА-
      НА, изоловали логори банди и складишта хране и материјала за који се предпоставља
      да су у долинама потока Сев.-Зап. од БЕРАНА и, у садејству са албанским граничним
      осигурањима и Више команде Црне Горе, уништиле непријатељске снаге, које се налазе
      Ист. од Берана (види наређење К-де 2, ОКИ. АРМИЈЕ стр.Пов.Оп.Бр. 2040 од 12.7.44).
 
Б.)  О  н е п р и ј а т е љ с к и м   с н а г а м а познато је:
       II. корпус у КОЛАШИНУ:
 
       3.   Див. (2.000 људи) у рејону AНДРИЈЕВИЦА - KОЛАШИН,
       2.   Див. (1.600 људи) у рејону Беране и Источно одатле,
       5.   Див. (1.200 људи) у току премештања из рејона ј. од ПЉЕВАЉА
                                          у рејон сев. од БЕРАНА,
       17. Див. (1.200 људи) и
       37. Див. (1.800 људи) у рејону Јужно и ЈугоЗападно од ПЉЕВАЉА.
 
       У току акције треба рачунати са нападима ових дивизија и других новодоведених
       непр. снага (нпр. 1. Дивизије из рејона Сев.-Зап. од ПЉЕВАЉА).
 
Ц.)   О  н а ш и м  снагама које су биле располагању за акцију:
 
       Штаб СС-брдске Дивизије "Скендербег",
       Борбена Група "ЛИМ-Исток": Штаб з.б.В. Рудно
                                        са Борб.Гр.A: 2 чете СС-брд. Дивизије "Скендербег" (440 људи),
                                        сa Борб.Гр.Б: Оки. Грен. јуришни бат. са потчињеним Школ. бат.
                                        (мот.) (укупно 770 људи),
                                        3/7. СС-инж. бат. (150 људи).
                                        II.батаљон/1. алб. Лов.Пука (220 људи).
       Борбена Група "ЛИМ-Запад": 14. СС-брд. лов. пук (без III бат.) са потчињеним
                                         4/7. СС-брд. арт. пука (укупно 1.500 људи), подељена на
                                         Борб.Гр.Ц (I. и II./14. пука) и
                                         Борб.Гр.Д (ојачана Пуковска Потерна Чета).
 
       Потом oко 1.000 људи из албанске милиције.
 
       Састав борбених група мењан је у току  борби.
 
- 1 -
 

Д.)  Б о р б е н и   п л а н: (акт СС-"Скендербег" стр.пов.бр. 73/44 од 13.7.44)

      Према наређењу K-де 2. ОКИ. Армије, 2. фаза измењена је утолико што је требало да
      Борбена група ЛИМ-Исток одмах настави нападе према БЕРАНАМА а демостративни ма-
      невар Борбене групе ЛИМ-Запад према ХАН ДРНДИРСКОМ и ЛИСИ требало је да изврши
      само до линије КРАЉЕ - РУДО БРДО - ОКОЛИШТА.
 
Е.)  Т о к   б о р б е:

      Прикупљање борбених група извршено је до 17. 7. ујутру у рејону ВЕЛИКА - ЧАКОР.
      Оно је било успорено због тога што се
 
      a)  пут ПЕЋ - ЧАКОР може да користи само као једносмерни пут,
 
      б)  саобраћај камоина могао вршити само по мраку, услед опасности од напада из
           ваздуха,
 
      ц)  истовар због маскирне дисциплине морао вршити на превоју ЧАКОР.
 
      Од 17. 7. ујутру извиђање пренето на мештане; утврђено је потезање непр. положаја и
      на земљишту утврђен план борбених дејстава.
 
      Полазни положај је у ноћи 17/18. 7. плански заузет.
 
      18. 7. 1944.:
        (Анекс 1.)
 
      Борбене групе прешле су у напад по плану и уз жилав и јак отпор непријатеља, дели-
      мично борбом прса у прса, достигле своје циљеве.
 
      Борб.Гр.A кренула је у 4.00 час са линије к. 2005 - ШТИТ, заузела к. 1989 и у дањем
                      нападу према к. 1747 спречена непр. продором са правца ВИСИБАБЕ и до-
                      стигла линију 700м Сев.-Зап. и Сев. од к. 1989.
 
      Борб.Гр.Б полазећи у 4.00 часа са линије челних осигурања 1 км Северно до Зап. од
                      МУРИНЕ, заузела је, и поред жилавог непр. отпора, ЗОРИЋ, KРУШЕВО, УЛО-
                      ТИНА и висове к.1441, 1261 и достигла линију ГРАХОВО -ЛУГЕ-к.1547.
 
      Борб.Гр.Ц полазећи у 1.00 час са гребена, сломила је непр. отпор на к.2111 и у тешким
                      борбама прса у прса заузимала вис по вис до линије к.1114 - АНЏЕЛАТ -
                      к. 1271.
 
      Борб.Гр.Д ломећи слабији отпор непри., стигла је на ПЕХ и тамо је предвече окружена.
 
      Врема: пре подне кишовито, по подне ведро.

      Непријатељска авијација није дејствовала.

      Командно место Дивизије: Г. РЖАНИЦА.
 
       19. 7. 1944.:
         (Анекс 1.)
 
       Намера:  настављање напада саобразно плану. Ради оварања пута ка  АНДРИЈЕВИЦЕ
                     тежиште се пребацује на заузимања узвишења источно од АНДРИЈЕВИЦЕ 
                     (1599 - 1555)

 
- 2 -
 

      У том циљу главнина Борб.Гр.Б у ноћи 18/19.7. пребацује се на Ист. обалу ЛИМА.
 
      Борб.Гр.A заузела је у подне, уз слабији отпор непријатеља, к.1747 и 1609.
 
      Борб.Гр.Б вршила је чишћење земљишта око ВИСИБАБЕ и уз жилав и јак отпор непри-
                      јатеља заузела к.1599 , 1500 и 1555, а потом извојевала пролаз кроз кли-
                      суру ЛИМА.
 
      Борб.Гр.Ц кренула је у напад у 3.00 часа и у 9.00 час.заузела АНДРИЈЕВИЦУ 12 и висо-
                      ве к.1443, ЗУЉЕВО БРДО. Пошто је заузет вис, одбијени су непријатељски
                      противнапади са запада и севера.
 
      Борб.Гр.Д у ноћи 18/19.7., уз подршку 1 чете из Борб.Гр.Ц, разбија обруч око ПЕХА.
                      Одбачена је на к.1443 и тамо са правца к.1172 жестоко нападнута. При на-
                      ступу мрака изгубљена је к.1443, али је у жестоким борбама прса у прса,
                      потпомогнута деловима Борб.Гр.Ц, у поноћ повраћена.
 
      Време ведро и топло, увече облачно.
 
      Непријатељска авијација није дејствовала.
  
      Командно место дивизије: Г.РЖАНИЦА.

      20. 7. 1944.:
        (Анекс 1.) 
  
      Намера: настављање напада Борб.Гр.Б према БЕРАНАМА с обе стране ЛИМА, с тим да
                   Борб.Гр.Ц и Д врше заштиту западног бока. За обезбеђење позадинских веза и
                   растерећење трупа које врше напад, употребиће се регрутна чета "Скендебег".
                   Милиције у ПЛАВУ и ГУСИЊУ издато је наређење да наступају преме северу до
                   потока ПЕРУЋИЦА.

      Борб.Гр.A вршила је чишћење висова к.1671 и к.1898 и извиђала према ШЕКУЛАРУ.
 
      Борб.Гр.Б у ноћи 19/20.7.вршила је прегруписавање и прикупила се са 1 четом на
                      к.1555 а са главнином у рејону АНДРИЈЕВИЦЕ ради напада с обе стране пута
                      ка БЕРАНАМА. На планинском ланцу к.1599-1555 остављен је II батаљон 1.
                      албанског ловачког пука ради одбране према североистоку. Главнини
                      Борб.Гр.Б кренула је у напад у 13.00 часова, заузела БОРОВУ ГЛАВУ, ЗА-
                      БРЂЕ, ТРЕШЊЕВО, к.930 и к.1061, где се појачавао отпор.
 
      Борб.Гр.Ц и Д (14.СС) одбијале су у току целог дана јаке нападе непријатеља са Зап.
                            према к.1443 и ЗУЉЕВОМ БРДОУ. Ефикасан напад наших авиона "штука" 
                            на ОБЛО БРДО и к.1172 донео је осетно растерећење.

      Новодоведене регрутне чете "Скендербег", које су ушле у састав Борб.Гр.Е предвече су
      смениле II./14.СС (пука) и појачане милицијом преузеле одбрану на линији јужно од 
      к.1443 - к.1271 - ЂУЛИЋЕ са отпорним тачкама на к.1547, к.1261 и к.1441.
II./14.СС 
      биће концентрисан за напад 21.7.44.од АНДРИЈЕВИЦЕ према Сев. ка РУЈИШТУ

      Време ведро и сунчано.
 
      Неколико непр.ловаца и бомбардера надлетало је рејон "Драуфгенгер".
 
      Наши авиони "штуке" нападали су ОБЛО БРДО и к.1172 .
 
      Командно место дивизије: УЛОТИНА.

 
- 3 -
 

      21. 7. 1944.:
        (Анекс 1)
 
     Намера:   настављање напада Борб.Гр.Б са тежиштем с обе стране пута АНДРИЈЕВИЦА-
                    БЕРАНЕ; везивање непр. снага Борб.Гр.A и заштита западног бока "Драуфге-
                    нгер" Борб.Гр.Ц и Д. Довођењем осталих регрутних чета, извлачења
I./14. СС
                    помоћу Борб.Гр.Е.
 
              
Уз слабији непр. отпор Борб.Гр.A, заузима ЈАНКОВУ ГЛ.(к.1566). Непријатељ се
               повлачи ка Сев.-Зап. Из рејона ОРАХ јака бочна ватра на лево крило. Напад на-
               ших авиона "штука" на рејон ЈАНКОВА ГЛ. доноси Борб.Гр.A осетно
растерећење.
 
     Борб.Гр.Б у 12.00 часова наставља напад с обе стране пута и до 14.00 часова, и поред 
                     жилавог и јаког отпора непријатеља, заузима к.938 и к.1034, а до 19 часова 

                     ТРЕПЧУ и к.1014. Чете које су нападале Ист. од ЛИМА, услед жилавог отпора
                     и непрекидних противнапада из долине ШЕКУЛАРСКЕ Реке, врло мало
су 
                     напредовале
 
     Борб.Гр.Ц (II./14.СС), наступајући са 1 четом преко к.1280, уз слаб отпор непријатеља
                     заузела је к.1734, а са главнином батаљона преко к.1482, к.1649 и к.1762
                    
заузелаје РУЈИШТА.
 
     Борб.Гр.Д (1/14.СС и Јуришна чета) одбила је слабије нападе према ЗУЉЕВОМ БРДУ и
                     к.1443.
 
     Борб.Гр.Е после довођења нових регрутних чета и потчињавања II./ л .алб. ловачког
                     пука (без 1 чете), 1 митраљеског вода и 1 минобацачке групе 14.СС (пука)
                     и свих јединица милиције које се налазе на одсеку, смениће у ноћи 21/22.
                     7.1 /14 .СС пука и преузима одбрану према Зап. на одсеку СПАЛЕВИЋА
                     до СТУБИЦЕ.
 
     Време ведро и сунчано.

     Живља активност непр.ловачке авијације.Напад наших авиона"штука" на ЈАНКОВУ ГЛ.

     Командно место дивизије: УЛОТИНА.
 
                              Процена ситуације 21. 7 . 44. у 22.00 часа.
 
     1.) Отпор непријатеља источно од ЛИМА од 19.7.знатно је слабији.Није познато где се
          налазе главне снаге тамошње непр.групе. Није вероватна могућност да су се те снаге
          пре напада Борб.Гр.A повукле ка Зап. у рејон јужно од РЖАНИЦЕ. Вероватно су се
          вратиле у рејон Ист. и непосредно Јуж. од БЕРАНА. Треба рачунати са појачаним
          отпором на линији ЗАГРАДЕ-ДАПСИЋЕ-ЗАГОРЈЕ. 

          Отпор непријатеља Зап. од ЛИМА и даље је јак и жилав, док се изгледа не очекује
          наш напад на планинама даље према Зап.

     2.) Изгледа да је непријатељ очекивао наш напад с обе стране пута за КОЛАШИН. Нова
          осматрања указују да је ЛИСА поседнута јаким непр.снагама Напади, који су почели
          још 19.7.а 20.7. вођени нарочитом жестином и масовно из рејона Југ. од пута КОЛА-
          ШИН-АНДРИЈЕВИЦА пре свега према ЗУЉЕВОМ БРДУ - к.1443, 21.7. довели су само
          до незнатних локалних продора. Мора се рачунати са даљим ја
ким нападима са Зап.
          и покушајима обухвата јужно од ЂУЛИЋА. Претпоставља
се да се с обе стране ЛИМА
          у рејону БЕРАНЕ- АНДРИЈЕВИЦА налазе 2.и 3. диви
зија (према изјави мештана у ТРЕ-
          ПЧИ су II. и IX бригада).

 
- 4 -
 

     3.) Операција "Драуфгенгер" наставиће се по плану. При томе Борб.Гр.A, Борб.Гр. KА-
          ЦУБЕР и деловима Више команде Црне Горе доделиће се задатак да везују непр. сна-
          ге источно од ЛИМА, док Борб.Гр.Б, која је на тежишту, треба да изведе одлучујући
          удар на БЕРАНЕ. Борб.Гр.Ц и Д штитиће западни бок Борб.Гр.Б нападом на ЛУБНИЦЕ
          и пресећи пут непријатељу, који се буде повлачио из БЕРАНА према Зап. Борб.Гр.Е,
          новоформирана од доведених регрутних чета СС-брд. дивизије "Скендербег" (500
          војника) биће у одбрани на линији СЛАТИНА-КРАЉЕ-к.1443-ЂУЛИЋЕ обезбеђујући
          путеве за дотур и помоћу потерних одреда везиваће непр. снаге. За обезбеђење пу-
          тева за дотур Ист. од ЂУЛИЋА према Југу нема расположивих снага изузев непоузда-
          не милиције.
 
     4.) Да би непријатељ био гоњен у стопу предложиће се да се што пре ангажује 1.
          брдска дивизија и то изненадно, маскирано и по борбеним групама наместо планске
          концентрације, тако да се не примети одлазак 1. брдске дивизије и на југу.
 
     22. 7. 1944.:
       (Анекс 2)
 
     Борб.Гр.A у 9.30 часова нападнута је од непријатеља, наводно јачине 4.000 људи. Не-
                     пријатељ је још у току ноћи неприметно заузео к.1747 и к.1989 и источно од
                     КАЛУДРЕпродро кроз линију осигурања милиције на албанској граници у
                     правцу АЏОВИЋИ и ЋАФА ЕБРЕС.
                     Борб.Гр. одбијала је нападе надмоћнијег непријатеља, добро наоружаног на-
                     рочито аутоматским оружјем, потпомогнутог ватром од најмање 8 средњих
                     минобацача, 1 брдског топа и 1 па топа 2 цм. У 15.30 часова, Борб.Гр. воде-
                     ћи тешке борбе уз обостране високе губитке, повукла се у правцу к.2005 и
                     тамо уз јак притисак непријатеља-посела прихватни положај. Чим је неприја-
                     тељ почео да напада, милиција се разбежала. Прве неповољне вести о повла-
                     чењу Борб.Гр. до линије к.2005-ШТИТ, стигле су у дивизију 22.7. у 22.00 час.
 
     На делове Борб.Гр.Б источно од ЛИМА, непријатељ је у свануће 22.7. из ШЕКУЛАРСКЕ
                     долине отпочео са јаким нападима, одбацио 1. чету , која је била у одбрани
                     на БОРОВОЈ гл., у долину ЛИМА и продужио са нападима према к.1555, за-
                     узевши тај вис по одбацивању албанске посаде. И западно од ЛИМА неприја-
                     тељ је вршио жестоке нападе са Сев. и Сев.-Зап. према к.1014, који су дели-
                     мично били одбијени борбом прса у прса.Планирани напад главнине Борб.Гр
                     Б и Д је одложен, да би се пре свега повратила узвишења Ист. од ЛИМА.
                     У противнапад су упућени: са ЛУКИНОГ ВИРА 3. чета 7.СС-инж. батаљона
                     према Ист., из АНДРИЈЕВИЦЕ Потерна чета/14. СС (пука) преко СУЋЕСКЕ ка
                     к.1443 и 2. (чета) 14. СС (пука) преко СЕОЦА ка к.1555. После тешких борби
                     предвече су повраћена узвишења источно од АНДРИЈЕВИЦЕ. Командовање на
                     одсеку к.1599-БОРОВА Гл. преузео је I./14. СС (пука).
                     Одбијени су поновни јаки напади непријатеља на к.1014.

 
- 5 -
 

    Борб.Гр.Ц (II/14.СС), којој је додељена 1/14.СС (пука) ради заштите левог бока на
                    к.1649, наступала је са 1 четом од к.1734 према к.1473. Одбијени су непр.
                    напади вођени са Зап. према к.1649 у правцу левог бока.

    Борб.Гр.Е у току целог дана и ноћи одбијала је непр.нападе у обе стране пута КОЛАШИН
                    - АНДРИЈЕВИЦ према к.1443 , к.1271 и к.1094.Том приликом нарочито су се
                    истакли млади СС-регрути. Један продор на к.1094 очишћен је одлучним про-
                    тивударом. Већина милиционера, под заштитом мрака, напустила је положаје.
 
    Време ведро и сунчано.
 
    Живља активност непр. авијације.
 
    Командно место дивизије: УЛОТИНА.
 
                                  Процена ситуације 22. 7 . 44. у 22.30 часа

    1.) Непријатељ и даље врши нападе на све Борб. групе. Наши напади морали су се обу-
         ставити и јединице прегруписати за одбрану. 500 бандита напало је Борб.Гр.А код
         к.1566 и ова је одбачена на полазни положај к.2005 - ШТИТ (5км сев.ист. од МУРИ-
         ИНЕ). Према извештају милиције, изгледа да су бандити у рејону југоисточно од КА-
         ЛУДРЕ пробили линију осигурања милиције на албанској граници у правцу истока.
 
    2.) Наш противнапад на непр. групу јужно од РИЈЕКЕ МАРСЕНИЋ обустављен је услед ја-
         ког отпора непријатеља и јединице су прешле у одбрану на линији к.1599-1500-
         1443-ЛУКИН ВИР. Непријатељ је посео МЕЗГАЉЕ и РИЈЕКУ МАРСЕНИЋА. Претпоста-
         вља се да је непријатељ у овом рејону јачине око 400 људи.
 
    3.) И даље трају напади непријатеља према левом крилу Борб.Гр.Б. к.1014 још је у на-
         шим рукама.
 
    4.) Према Борб.Гр. Ц и Е слабији напади непријатеља.
 
    5.) Према изјавама заробљеника и заплењеним документима, у рејону сев. и сев.-зап. од
         ТРЕПЧЕ налазе се: II. бриг., III. бриг. (2.див.) и целокупна 3. дивизија. Борб. извиђа-
         њем КАЦУБЕРА утврђено је да непријатељ и даље јаким снагама држи рејон ист. од
         БЕРАНА. Према саопштењу Више Ком. Црне Горе, осмотрена је једна непр. колона на
         маршу у правцу БЕРАНА јачине око 1.000 људи. Треба претпоставити да се у рејону
         "Драуфгенгера" налази укупно: непр. групе за напад Ист. од ЛИМА према југу - 2.
         бригаде. У рејону БЕРАНЕ - ЛУБНИЦЕ - ТРЕПЧА 5 бригада (2 из 2. див., 3 из 3. див.).
         С обестране пута АНДРИЈЕВИЦА-КОЛАШИН најмање по 1 бриг. сев. и 1 бриг. Јуж. од            пута.
 
    6.) Према гледишту Дивизије, код ових напада се не ради о противнападима усмереним
         против снага "Драуфгенгер" него о навелико заснованим операцијама.
 
    7.) СС-"Скендербег" намерава да држи достигнуту линију ПЛАНИНИЦА- к.2005-ШТИТ-
         ВИСИБАБА-к.1599-1500-1443-ЛУКИН ВИР-ТРЕПЧА-к.1014- к.1473- к.1734-к.1762-
         к.1649-к.1482, а одавде ће Борб.Гр.Е држати линију обезбеђења, да би се на тај на-
         чин добио повољнији полазни положај за операцију "Рибецал". Концентрација црве-
         них омогу-ћава, ако се најхитније доведе 1.Брдс. Див. и снаге употребе у виду кле-
         шта са линије КАЦУБЕР-ПЕТЊИЦА с једне стране и од АНДРИЈЕВИЦЕ преко ЛУБНИЦЕ
         ка БЕРАНАМА с друге стране, да се окруже и униште преко 2 дивизије.
 
    8.) Образовање линије обезбеђења Ист. од ЛИМА помоћу 2 новодоведене регрутске чете
         "Скендербег" које треба да стигну 23.7. пре подне.

    9.) Пошто одбрамбени фронт Ист. од ЛИМА и Јуж. од пута АНДИЈЕВИЦА-КОЛАШИН гото-
         во искључиво држе регрутске чете без подршке тешког наоружања и средстава везе,
         да се настави "Драуфгенгер" по могућству без довођења већих појачања.

 
 - 6 -
 
     Ноћ 22/23. 7. 1944.
 
     На основу процене ситуације, планирана је употреба регрутских чета, које су требале
     да стигну вероватно 23. 7. ујутро, на ВИСИБАБИ. Око 22.00 часа упућена је 3/14.СС од
     МУРИНЕ преко к.1635 ради поседања линије ШТИТ - БАРЕ. Сев. од к.1635 чета је наи-
     шла на непријатеља и одбачена на к.1635.
     У 3.00 часа примљен је извештај из Борб.Гр.А да се и даље повлачи према превоју
     ЧАКОР. Јаче непр. снаге су покушале да на к.2005 обиђу Борб.Гр.А и да на тај начин
     стигну на ЧАКОР. Пошто тамо није било никаквих јединица за осигурање и постојала је
     опасност да непријатељ без борбе заузме ЧАКОР, то се Борб.Гр.А тамо повукла.
     Надаље, примљен је извештај од јединица које врше дотур да се пут ЧАКОР-МУРИНА на-
     лази са севера под митраљеском и пушчаном ватром.

                                    Процена ситуације 23. 7. 44. у 6.00 часова
 
     1.) Извештајем I. батаљона 1. алб. ловачког пука потврђен је продор непријатеља на
          положају милиције. 22. 7. пре подне непријатељ је заузео к.1856 и к.1714 и проду-
          жава наступање према стоку. Борб.Гр.А одбачена на превој ЧАКОР. Непр. јединице
          испред Борб.Гр.А  су јаче него што се претпостављало, јављено је да су јачине 4.000
          (?) људи. Према томе, у рејону ЈугоИст. од БЕРАНА вероватно су 5. Див. и 17. Див.,
          ШТИТ и к.2005је већ заузео непријатељ. Постоји вероватноћа напада непријатеља
          према ВЕЛИЦИ и МУРИНИ, као и прекида пута ЧАКОР-МУРИНА.Треба рачунати са да-
          љим концентрацијама непр. снага испред осталих одсека дивизије, нарочито Сев. и
          Зап. од АНДРИЈЕВИЦЕ. Према изјавама заробљеника, највећи део артикала за сна-
          бдевање и штабова већ је евакуисано из БЕРАНА.
 
     2.) Од наших снага Борб.Гр.А на ЧАКОРУ претрпела је велике губитке и може се појача-
          ти тек 24. 7. доласком нових регрутних чета. Ова група није у стању да осигурава
          везу до дивизије. Насупрот томе постоји опасност да ће и она бити одсечена од
          стране непријатеља који се налази северно од ЧАКОРА.
 
     3.) a) Главне снаге операције "Драуфгенгер" могу да наставе напад на БЕРАНЕ, без
              обзира на одбрану у позадини, да би се испунио задатак. БЕРАНЕ би могло да бу-
              де у нашим рукама вероватно 24. 7. Дивизија би тада била одсечена од свих веза,
              док би се везане непр. главне снаге истовремено приближиле Санџаку. При пре-
              мештању непријатеља путевима који из БЕРАНА изводе ка Сев. и Југу, постојала 
              би опасност да се око 100 моторних возила, која се налазе у окружењу, не би мо-
              гло вратити до наших положаја. С друге стране може се са сигурношћу претпоста-
              вити, да је непријатељ евакуисао своје базе и да ће напад на БЕРАНЕ ударити у
              празно.

         б)  Повлачењем клина напада до линије ЛИМ-висови с обе стране АНДРИЈЕВИЦЕ и
              преласком тамо у одбрану, 14. СС биће на располагању и моћи ће борбом да очи-
              сти позадину дивизије. Тиме ће се везивати јаке непр. снаге ван санџачке грани-
              чне зоне без могућности да се на то утиче. Осим тога, висови пружају повољан
              полазни положај за доцније настављање операције "Драуфгенгер" односно за за-
              мах операције "Рибецал".
 
         Дивизија се одлучила да се изврши ова друга могућност.
 
 - 7 -
 

    23. 7. 1944:
     (Анекс 3.)
 
    Борб.Гр.А одбијала је слабије нападе непријатеља и са једном новодоведеном ре-
                    грутном четом "Скендербег" појачала главну борбену линију на линији
                    к.2110-к.2077-к.1849-к.2046.

    3 /14. СС (пука) повучена је са к.1635 на југоисточну ивицу КРУШЕВА ради одбране
                   непр. напада са правца источно од МУРИНЕ.
 
    Неколико напада непријатеља на Борб.Гр. I./14.СС и Борб.Гр. Б и Ц одбијено је у
                   10.00 часова. Борб.Групе Б плански се повукла на линију к.938-1034. Почев
                   од 12.00 часова пребацивани су у ГРУДИЦЕ штаб 14. СС и I./14. СС, која је
                   изашла из састава Борбене групе "Ц".Већ у касним вечерњим часовима I./14.СС
                   стигла је до ВИСИБАБЕ и исту заузела.
 
    Почев од 20.30 часова повучене су Борб.Гр. Б и Ц, као и десно крило Борб.Гр. Е на ли-
                   нију к.1555-к.930-ПЕОВАЦ-ЖУЉЕВО БРДО-к.1443. II./14 .СС (пука), који је на
                   тај начин био на располагању, упућен је као појачање посади на ВИСИБАБИ и
                   за поновно заузимање линије к.2005-ШТИТ и чишћење правца за дотур МУРИ-
                   НА-ЧАКОР.
 
    Ослобођени делови II./ 1.алб.лов.пука треба са 1.четом да поседну к.1547 а са оста-
    лим четама да појачају главну борбену линију Борб.Гр.Е у рејону с.ЂУЛИЋЕ.
 
    Борб.Гр.Е  потчињена је Борб.Гр.Рудно (раније: ЛИМ-Исток).
 
    Време ведро.
 
    Живља активност непр. авијације, нарочито у рејону севемо и сев.-ист.од БЕРАНА.
    Pa артиљерија (Гренад. јуришног батаљона) оборила је један ловачки авион.
 
    Командно место дивизије: УЛОТИНА.
 
    24. 7. 1944:
     (Анекс 4.)
 
    Намера: Борб.Гр.Рудно (борбене групе Б и Е) у одбрани на положају АНДРИЈЕВИЦА-
                 ЂУЛИЋЕ а 14.СС (пук) напада из рејона ВИСИБАБА-МУРИНА ради успоста-
                 вљања везе са Борб.Гр.А и чишћења пута који служи за дотур.
 
    У раним јутарњим часовима 24. 7. ситуација се изменила и то:
 
    На ВИСИБАБУ је до 6.00 часова из ојачаног II./14.СС (пука), који је у току повлачења 
    био извучен, стигао само штаб са 7.четом и због тога одгођен је напад 14.СС (пука).
    У свануће жесток напад непријатеља са севера и сев.истока према ВИСИБАБИ.
 
    3 /7.СС -инж. батаљона, која се повлачила са БОРОВЕ ГЛ. ка к.1555, ради смене Борб.
    Гр. I./14.СС (пука), изненада је нападнута и одбачена у долину ЛИМА код ТРЕШЊЕВА.
    Чета се водећи борбу морала пробијати до АНДРИЈЕВИЦЕ. Борб.Гр. I./14.СС (пука), не
    чекајући да буде смењена 3/7.СС-инж. батаљона и једном четом II./л. алб. лов. пука,
    остављајући само слабија осигурања на линији к.1599-1555, уместо да је нападала
    на к.1609-к.1989, као што је било наређено, спустила се у долину ЛИМА, да би из МУ-
    РИНЕ заузела к.1989. Чим је главнина Борб.Гр. I./14.СС отишла, непријатељ је заузео
    гребен к.1599-к.1555. Под заштитом мрака, пробили су се делови непр. снага непо-
    знате јачине кроз фронт Борб.Гр.Рудно, протерали осигурања на к.1547, 1261, 1441 и
    СТУБИЦА-ЗЕЛЕТИН и утврдили на самом гребену.
 
- 8 -
 

    Тиме је непријатељ у ствари пробио главну борбену линију дивизије, која се била
    организовала за кружну одбрану, раздвојио дивизију на 2 групе и овладао путем МУ-
    РИНА-АНДРИЈЕВИЦА и целом долином ЛИМА.
 
    Дивизија издаје наређење:
 
    Напад 14.СС (пука), који је био предвиђен, отпада. Делови 14.СС који су на ВИСИБАБИ
    треба ову да држе по сваку цену. 2 чете 14.СС, које се још налазе у АНДРИЈЕВИЦИ,
    одмах ће отуда извршити напад на к.1555 и заузети гребен к.1599 - 1555. Штаб диви-
    зије, ојачан разбијеним деловима Борб.Гр.Е и 3/14.СС прећи ће у одбрану на линији
    ЛУГЕ - непосредно Ист. од гребена к.1261-к.1441- гребен у продужењу ка западу до
    непосредно источно од КРУШЕВА, док ће Пуковска потерна чета 14.СС (пука) нападати
    од УЛОТИНЕ преко к.1261 на к.1547. Борб.Гр.Рудно биће у одбрани на досадашњем
    положају и потпомагати напад Потерне чете 14.СС (пука) нападом једне ударне групе
    из АНДРИЈЕВИЦЕ према к.1547.
 
    Ток борбених дејстава 24.7.44:
 
    Борб.Гр.А (ситуација није била позната дивизији):
 
    Од 1.00 час непријатељ врши напад на вис к.2110 и к.1777. Услед одступања милиције,
    висови су изгубљени. Повраћени су тек око 8.30 часова нападом једне регрутске чете
    "Скендербег" која је стигла у раним јутарњим часовима. Одбијени су локални напади
    непријатеља који су трајали преко целог дана. Поновљени напади непријатеља јачине
    до 400 људи, са Сев. и Ист. према ВИСИБАБИ, потпомогнути артиљеријом и минобаца-
    чима, одбијени су делимично борбом прса у прса а локални продори очишћени.
 
    3. чета Грен. јур. батаљона, 5.и 6.чета 14.СС, и поред јаког отпора непријатеља, успеле
    су, водећи борбу, да се попну на узвишења Ист. од АНДРИЈЕВИЦЕ и у 14.30 часова зау-
    зму к.1555. Настављање напада према вису Ист. од к.1555 није било могуће због губи-
    тка 2 командира чета и надмоћнијег непријатеља. Пошто је Борб.Гр.Б, услед непреки-
    дних напада са запада према АНДРИЈЕВИЦИ, водила тешке борбе, то је 3. чета Грен.
    јур. батаљона одмах поново враћена у АНДРИЈЕВИЦУ.
 
    Борб.Гр.Рудно непријатељ је непрекидно нападао са надмоћнијим снагама, потпомо-
    гнут минобацачима, артиљеријом и 7 бомбардера и нарочито добро наоружан ауто-
    матским наоружањем, према к.930, АНДРИЈЕВИЦИ, ЗУЉЕВОМ БРДУ, к.1443, к.1271 и
    к.1094. У жестоким борбама прса у прса, продори су очишћени. У касним поподне-
    вним часовима морала се к.930 напустити. Око 19.00 часова, 300 бандита, у поновље-
    ном нападу, продрло је до к.1443 и избило до јужне ивице АНДРИЈЕВИЦЕ.
 
    Напад Потерне чете 14.СС (пука) заустављен је јаком ватром са к.1261 и к.1574, пошто
    Борб.Гр.Рудно, услед сопствене тешке ситуације, није могла да потпомогне њен напад.
    У 15.00 часова, у нади да ће се висови с обе стране ЛИМА Ист. од АНДРИЈЕВИЦЕ моћи
    повратити још у току поподнева, то је Борбеним Групама саопштена намера дивизије
    да ће се по паду мрака повући на линију к.1555-к.1547-к.1261-к.1441-ЗЕЛЕТИН. У 18.00
    часова издато је наређење Борб.Гр.Рудно, да се, заједно са свим рањеницима, возили-
    ма и опремом, пробије до линије осигурања Борб.Гр. Штаба дивизије ЛУКЕ- ЛУГЕ-не- 
    посредно Ист. од к.1547-к.1261-к.1441-КРУШЕВО и са свим деловима прође кроз кли-
    суру ЛИМА, док ће Борб.Гр. на к.1555 штитити повлачење Борб.Гр.Рудно на Сев. а по-
    том, у свануће, под ватреном заштитом целокупне дивизије пробити се на ВИСИБАБУ.

 
- 9 -
 
    Услед губитка радио-станице, то наређење није пренето Борб.Гр.Рудно. Наређења
    Борб.Гр.Рудно, услед прекида радио-везе и пошто су изгинули и сви курири, нису
    стигла до Борб.Гр.Е, док је, због истих узрока, само половина текста стигла до Борбе-
    не групе на к.1555.
 
    Чим се почео спуштати мрак, на основу издатог наређења, пробијала су се сва возила
    са свим рањеницима и материјалом Борб.Гр.Рудно под заштитом 3/7.СС-инж. бата-
    љона, отварајући ватру на све стране, чиме су држали непријатеља у шаху, од АНДРИ-
    ЈЕВИЦЕ кроз клисуру ЛИМА до линије осигурања Борб.Гр. Штаба дивизије. Потпуно су
    изгубљена само 2 камиона.
 
    Пошто су евакуисана сва возила, Борб.Гр.Б, задржавајући притисак непријатеља који
    је снажно надирао, пробијала се борбом кроз непријатељске групе које су извршиле
    продор, и на к.1547-1261 посела нов положај за кружну одбрану.
 
    Делови II./л. алб. лов. пука, користећи погодности земљишта и вођени милиционери-
    ма, који добро познају теренске прилике, без значајнијег отпора, напуштајући своја
    арт. оруђа и минобацаче, повукли су се са својих положаја и преко к.1441 стигли на
    линију осигурања Борб.Гр. Штаба дивизије.
   
    Пошто Борб.Гр.Е није примила наређење за повлачење, то је противударом поврати-
    ла к.1443 и на висовима к.1443, 1271 и к.1094 посела положај за кружну одбрану
    одбијајући непрекидне јаке нападе бандита.
 
    Време: облачно.
   
    Активност непр. авијације незнатна.
 
    Наши авиони "штука" бацали су муницију и храну.
 
    Командно место дивизије: УЛОТИНА.
 
    25. 7. 1944.:
      (Анекс 5)
 
    Борб.Гр.А (ситуација није била позната дивизији).
                    Почев од 24.7.44 .у 23.00 часа, непријатељ поново врши нападе на гребен
                    к.2077-1777. Успео је да заузме неколико гнезда у којима су групе пружале
                    отпор и да се приближи превоју на удаљењу од 400 м. Продор је блокиран.
                    Око 1.30 час. надмоћније непр. снаге врше напад са Сев. и Зап. на гребен
                    к.2077-1777 и са Зап. и Југа на висове Јуж. од превоја ЧАКОР. Напад непр.
                    потпомаган је јаком минобацачком и митраљеском ватром и противтенко-
                    вским пушкама. Вис 500м Ист. од к.2046, који је требало да држе албански
                    жандарми, пао је без борбе у непр. руке и непр. je успео да на неколико
                    места продре у главну одбрамбену линију. Услед губитка иначе малог бро-
                    ја немачких виших и нижих старешина, групе су се постепено све више по-
                    влачиле, тако да се после 3.00 часа превој није више могао одржати. Дело-
                    ви који су одступали прихваћени су у рејону КУЋИШТА и ту, с обе стране
                    овог места, поново распоређени за одбрану.
 
    Намера дивизије за 25. 7. 44. за делове који воде борбу у рејону УЛОТИНЕ:
 
    Прихватање свих Борб.Гр. на положају УЛОТИНЕ, организованом за кружну одбрану,
    сређивање и прегруписавање јединица.
 
- 10 -
 
    Борб.Гр. ВИСИБАБА и у току ноћи и по дану одбијала је неколико жестоких напада не-
                                   пријатеља.
 
    Борб.Гр. на к.1555 (2 чете 14.СС (пука)) у јутарњим часовима, под заштитом Борб.Гр.Б н
                                 на к.1547, повукла се у долину ЛИМА и додељена 14.СС (пуку) на
                                 ВИСИБАБИ.
 
    Борб.Гр.Б примила је наређење да се 25.7. пре подне повуче на линију осигурања ЛУКЕ
                   -ЛУГЕ - према Зап. до с.КРУШЕВО и да се на тој линији организује за одбрану.
                    Пошто је одбијено неколико локалних напада непријатеља, повлачење и
                    организовање за одбрану плански је спровођено. Да би се уштеделе снаге,
                    одустало се од планираног напада на ЗЕЛЕТИН, који је посео непријатељ.
 
    Борб.Гр.Е (ситуација код Борб.Гр.Е дивизији није била позната. Претпостављало се да
                    се повукла у правцу ПЛАВА). У току ноћи и пре подне одбијала је жестоке на-
                    паде непр., које је вршио са надмоћнијим снагама, уз подршку минобацачке и
                    арт. ватре. Овом одбраном дата је могућност дивизији да изгради одбрамбену
                    линију. Тек око 11.00 часова, када је командант Борб.Гр. утврдио да су се
                    остали делови дивизије морали повући, он је отпочео повлачење са својим
                    регрутима борећи се на све стране, уз обостране велике губитке, преко
                    к.1441 на ди-визијски положај, организован за кружну одбрану. У току тог
                    повлачења Борб.Гр. је била растерећена нападом једне чете из УЛОТИНЕ пре-
                    ма к.1441.
 
    II./л. алб. ловачког пук., заједно са свим милиционерима, прикупљен је у с.МУРИНА, које
    је непријатељ поново напустио и употребљен за одбрану рејона ПЕПИЋИ-МУРИНА. Пре-
    двече се ова борбена група, јачине 500 људи, не пружајући отпор нападима непријате-
    ља, повукла у правцу ПЛАВА.

    Време: ведро.
 
    Активност непр.авијације незнатна. Снабдевање је вршено помоћу наших "штука".
 
    Командно место дивизије: КРУШЕВО.
 
    26.7.1944:
     (Анекс 5)
 
    Намера: груписање и припреме за напад у правцу Ист. 27. 7. 44 .
 
    Изузев обостране извиђачке активности и минобацачке и арт. ватре, није било већих бо-
    рбених дејстава. На путу МУРИНА-КУЋИШТЕ, непријатељ је дигао у ваздух и порушио
    мостове и поставио друмске препреке без да га је дивизија у томе могла битније да оме-
    та. Са старешинама претресан је план напада за 27. 7. 44.
 
    Време: ведро.  
 
    С обзиром на незнатну активност непр. авијације, наше "штуке" вршиле су снабдевање
    јединица.
 
    Командно место дивизије: КРУШЕВО.
 
    27. 7. 1944.:
      (Анекс 5)
 
    14.СС (пук), остављајући 2 чете ради осигурања на линији ВИСИБАБА-ГРАХОВО, у 0.00
    часова, са II. батаљоном врши изненадан напад на положај ШТИТ-к.2005 и исти заузима
    иако је непријатељ био јак, али није пружао жилав отпор.
 
    3/14.СС још у току ноћи 25/26.7. заузима к.1221 и МУРИНА и одатле преко к.1635 напада
    ШТИТ.

 

- 11 -

 

    Пуковска потерна чета 14.СС врши напад из МУРИНЕ дуж пута према ЧАКОРУ и заузима
    гребен Ист. од Г.РЖАНИЦЕ. Борб.Гр.Рудно у ноћи 26/27. 7. повукла се на гребен Сев. до
    Зап. од КРУШЕВА и у свануће са 1 четом заузима ПЕПИЋЕ и к.1300.

    Борб.Гр.Е осигуравала је кретање борбене групе на линији КРУШЕВО-МУРИНА према
    Западу.
 
    3 /7.СС-инж. батаљона до 19.00 часова изградила је привремени мост преко ЛИМА тако
    да се, по прелазу свих возила преко ЛИМА, линија одбране могла повући ка Зап. до ли-
    није ШТИТ-к.1635- МУРИНА-к.1221.
 
    Време: ведро.
 
    Непр. авијација није дејствовала.
 
    Наши авиони "штука" вршили су снабдевање ваздушним путем.
   
    Командно место дивизије: КРИВАЧ.
 

  
    28. 7. 1944.:
      (Анекс 5)
 
    Уз одбрану према Зап. настављен је у свануће напад према Ист., где је непријатељ пру-
    жао слабији отпор. СС-14 у 11.00 часова наступајући преко ПЛАНИНИЦЕ поново је 
    успоставио на ЧАКОРУ везу са челним деловима за осигурање 222. допунског батаљона.
  
    Грен. јуришни батаљон заузима к.1089 и организује одбрану линије МУРИНА-к.1221-
    к.1300-к.1174-к.1089.
 
    Борб.Гр.Е врши чишћење терена у рејону с. ВЕЛИКА а саму ВЕЛИКУ, по добивеном
    наређењу, руши до темеља, јер је доказано да је становништво ВЕЛИКЕ одржавало
    везу са бандитима и у току операције "Драуфгенгер" вршило курирску и шпијунску
    службу у корист непријатеља.

 
                        Ситуација код непријатеља у акцији "Драуфгенгер"
 
    Претпоставља се да су у рејону "Драуфгенгер" за време операције биле главне снаге 6
    непр. дивизија. *(налазиле су се само 4 дивизије: 2, 3, 5. i 17.)
 
    а) Противнапад са правца ЈугоИст. од БЕРАНА према линији МУРИНА-ЧАКОР вршиле
        су вероватно 2 дивизије, при чему је 17. дивизија дејствовала према ЧАКОРУ (на па-
        пирима нађеним код погинулих непр. људи налази се штамбиљ VI босанске ударне
        бригаде) а 5. дивизија (према изјавама заробљеника) према ВИСИБАБИ. Надаље та-
        мо је дејствовала и II Мајевичка бригада. Делови ових дивизија или једне од ових,
        нападали су у правцу југа према ПЛАВУ.
 
    б) У рејону АНДРИЈЕВИЦА-БЕРАНЕ биле су у одбрани 2. дивизија (према изјавама заро-
        бљеника II и III бригада) и 3. дивизија. Треба претпоставити да су противнапад врши-
        ле обе дивизије.
   
    ц) Противнапад ЈугоЗап. од АНДРИЈЕВИЦЕ вршиле су 2 дивизије, од којих једна према
        гребену јужно од АНДРИЈЕВИЦЕ а друга удар у правцу ЂУЛИЋ-ПЛАВ. Не постоје по-
        даци, које су јединице у питању. 27 Код ПЛАВА се појавила Плавска муслиманска
        бригада.
 
    Пошто су противнапади вршени једновремено на сва 3 одсека, то није било могуће да
    једна те иста дивизија буде ангажована у 2 разне ударне групе.
 
- 12 -
 

Ф.)                                                 Н а ш и     г у б и ц и
                                                          18.7  - 28.7.44.
 

       

Погинило:

Рањено:

Нестало:

Јединица:

  О 

  П 

  В 

  А 

  Д 

 

  О 

  П 

  В 

  А 

  Д 

 

  О 

  П 

  В 

  А 

  Д 

14.СС-брд.лов.пук

-

4

31

- -  

2

13

101

- -      

5

   

Грен.јур.бриг.

1

5

14

-

2

 

4

21

84

-

5

  -

2

16

-

3

III./2.СС [пук]
"Скендербег"

1

1

6

- -  

1

3

22

- -  

1

- -

176

-

Регрутска чета
"Скендербег"

1

3

2

21

-  

3

2

-

24

-   -

4

4

237

-

3./7.СС-инж.бат.

-

1

6

- -   -

4

14

- -   - - -

1

-

Штаб дивизије
"Скендербег"

- -

1

- -   - - - - -   -

1

3

-

1

Укупно:

3

14

60

21

2

 

10

43

221

24

5

 

1

7

29

413

4


1.)  Напомена:
 
       О  =  официр,
       П  =  подофицир,
       В  =  војник,
       А  =  албански војници,
       Д  =  добровољци. 
 
2.) Може се рачунати, да се код 1/3 - 1/2 несталих III./2.СС и Рeгрутске чете "Скендербег"
      ради о људству из разбијених јединица и да се налазе код туђих јединица или су на
      маршу преко планина.
 
3.) Албанске оружане снаге и милиција имали су укупно око 20 губитака.

 

- 13 -


Г.)                                               Губици у оружју и опреми
                                                           18.7 - 28.7.44.

 

Oružje
i oprema

14. SS
[puk]

Gren.
jur[išna]
brig[ada]

III/SS-2
("Borman")

3./7. SS
inž. bat.

Regrutska
četa
"Skenderbeg"

Štab
divizije

mitraljeza

-

2

6

-

-

-

puškomitralj.

- -

14

5

14

-

srednjih minobacača

-

1

6

- - -

lakih minobacača

- -

2

- - -

pušaka

6

-

185

8

298

-

noževa

6

-

155

-

94

-

pištolja

3

-

20

2

40

4

signalnih pištolja

2

-

20

6

3

-

automata

1

4

13

4

26

1

minobac. cevi

2

-

5

2

- -

lafeta

- -

8

- - -

mitralj. sanduka

13

-

170

-

120

-

radio-stanica

-

1

3

- - -

korpe za nošenje

- -

12

- - -

btr. durbin

- -

1

- -

1

mitralj. cevi

4

-

60

- - -

samari

- -

57

- - -

putn. automobila

-

1

- - -

1

kamiona

-

4

1

- -

2

brd. topova       

   2  

(1 se survao, kod drugog prsla cev)

  -  

1.)  Губици у оружју и муницији могу се рашчланити на:
   
      а)  уништења произашла дејством непријатеља,
      б)  услед губитка послуге,
      ц)  услед уништења окружене борбене групе.
 
       Са знатним смањењем напред наведених бројева, нарочито ручног ватреног оружја,
       може се рачунати по доласку осталих разбијених јединица.
 
2.)  У овај преглед нису унети подаци губитака Милиције и албанских оружаних снага.

 

- 14 -


Х.)                                                  Губици непријатеља
                                                          18.7 - 28.7.44.

 

          1.) Губици:

 

     poginulo:  

        ranjeno:    

 zarobljeno:

zbrojano

ocenjeno 

   zbrojano  

 ocenjeno

                 

617

600

79

150

6

 

          2.) Губици у оружју и муницији:

(заплењено)

 

 

mitraljeza

1

 
 

puškomitraljeza

17

 
 

pušaka

17

 
 

lakih minobacača

1

 
 

mitralj. magacina

22

 
 

lafeta za mitraljeze

1

 
 

automata

1

 
 

pištolja

2

 
 

rovovskih radio-stan.

1

 
 

pešad. municije

11.360

 
 

municije za automate

2.900

 
 

granate za minobac. 8 cm

191

 
 

art. municije

34

 
 

ručnih bombi

31

 
 

munic. sanduka

4

 
 

mitralj. cevi

1

 
 

minobac. levaka

1

 
 

konja sa samarom

1

 
             

pisaćih mašina

1

             

Gubici neprijatelja proizašli našom avijacijom, teškim naoružanjem kao i za vreme povlačenja, nisu uračunati.

- 15 -


И.)                                         Закључна оцена:

 
1.)  Непријатељ:
 
       У операцији "Драуфгенгер" нису више учествовали бандити у досадашњем смислу, не- 

       го се радило о трупи, јединствено униформисаној на енглески начин, врло добро
       опремљеној и обученој, под упадљиво добрим руководством. У аутоматском наоружа-
       њу непријатељ је био далеко надмоћнији у поређењу са нашим јединицама. На 4-5 
       њихових бораца долазио је један енглески митраљез, док је велика већина била нао-
       ружана аутоматима. Непријатељ је мало употребљавао пушчану ватру и ова је већином
       била карактеристична за наше јединице.
 
       Непријатељско руководство правилно је уочило да ми немамо довољно снага за оси-
       гурање путева за дотур. Користећи земљиште, које је било нарочито погодно за то,
       непријатељ је предузимао, правилно ценећи те околности, са тежиштем на превој
       ЧАКОР, масиван удар у наше дубоко залеђе, са циљем, да се пут којим се врши сна-
       бдевање, рушењем многобројних мостова, трајно онеспособи за саобраћај.

       Очевидно је да је село ВЕЛИКА, насељено Црногорцима, на одговарајући начин не-
       пријатељу пружало помоћ. Према изјави једног заробљеника из ВЕЛИКЕ, тамо су
       поново боравила пропагандна одељења бандита и заврбовали су 20 младих Црно-
       гораца. Становништво није никада извештавало о доласку ових црвених пропагандн-
       их одељења. Тако исто нису обавештавали о преласку младића на страну бандита и
       одласку у Црну Гору.

 
       У одбрани, непријатељ се борио жилаво и огорчено и стално покушавао да изгубљено
       земљиште поврати противударима.
 
       У нападу, непријатељ је примењивао тактику да са одељењима наоружаним аутомати-
       ма и великим бројем митраљеза изврши продор и да главним снагама место продора
       што више продуби а не прошири, да би у даљем току могао да дејствује иза наших
       леђа.
 
       Непријатељ је тежио да ноћ користи за инфилтрирање кроз наше предње линије.
   
       У великој мери биле су присутне и проститутке, такође у енглеским униформама.
 
       Наши рањеници су упуцавани, неки су осакаћени, мушкарцима су одсецали пенис и
       стављалили га у њихова уста.
 
       Према подударним изјавама официра, подофицира и војника 14.СС-пука и Оки. грен.
       јуришног батаљона, који су се нарочито истакли у борбама са бандама, борбе у току
       операције "Драуфгенгер" биле су досад најжешће и не могу се упоредити са онима у
       операцији "Реселшпрунг". Може се слободно узети, да су западни савезници били на
       најбољем путу да на територији Црне Горе организују ефикасну и оперативно спосо-
       бну трупу за потпомагање њиховог искрцавања у залеђу немачке обалске одбране.
       Степен обучености и борбена вредност ових милитаризованих бандита показала се
       изненађујуће добра. Јединице и њихове старешине могу се изједначити са најбољим
       европским трупама.
 

       Само ангажовању јединица које су се истакле у борбама са бандама може се захва-
       лити што су 3 1/2 батаљона успела да везују масу од 6 непр. Дивизија и да им нане-
       су велике губитке.

- 16 -

 
2.)   Наше трупе:
 
       Тежак терен, повезан са жестином којом су вођене борбе, изискивао је од наших
       јединица огромне физичке напоре, пошто је готово свакодневно требало савлада-
       вати висинске разлике од 800— 1000 м.
 
       а )  14.СС-брд.лов.пук као и Оки.грен.јуришни батаљон, добро наоружан ПТ оруђима
             и па артиљеријом (пре свега четвороцевним па топовима), одлучујуће је потпо-
             магао наше нападе.Према дејству ових оруђа непријатељ је био мање отпоран,
             као и према ватри граната.
    
       б )  Oд 13.- б. - х. СС Дивизије, долазак  1/2  III./2.СС (пука) "Скендербег",  (Бор.гр.А),
             са гледишта борбеног морала, у својој зони напада, није била дорасла по броју и
             наоружању надмоћнијем непријатељу; одатле се објашњавају и велики губици у
             овом полубатаљону
 
       ц )  Албански регрути Оружане-Брдске-Дивизије “Скендербег” били су употребљавани
             искључиво у одбрани и под командом немачких официра и подофицира и одлико-
             вали су се својом великом истрајношћу. Нарочито се истицала у борбама прса у
             прса Подофицирска школска чета, која је формирана од бивших југословенских
             ратних заробљеника албанске народности. Она је у херојској борби, у којој је по-
             гинуо и немачки командир чете, готово цела уништена и много је допринела да
             Борб.Гр.Рудно, приликом свог повлачења кроз клисуру ЛИМА Ист. од АНДРИЈЕВИ-
             ЦЕ, није била још јаче нападима притешњена. Показало се да је висока борбеност
             албанских СС-војника, која је постојала док су били под командом немачких офи-
             цира и подофицира, изгубљена у оном моменту у ком је нестало немачког руково-
             ђења. Према томе неопходно је потребно да се Дивизија снабде немачким офици-
             рима и подофицирима све до командира одељења.

       д )  Албанска војска и Милиција су без икакве борбене вредности.

                                                                                                      Командант дивизије
                                                                                                  Аугуст Шмитхубер, с.р.
                                                                                                        СС - Оберфирер
                                                                                                     (СС - Генерал-мајор)