СКУПШТИНЕ  

 

ОСНИВАЧКА СКУПШТИНА НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"   

 

29. јул 2012. године

 

 ПОСЛОВНИК ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ

 

Члан 1.

Овим пословником се утврђују услови и правила рада Оснивачке скупштине "Клуба Велика".

Члан 2.

У раду Оснивачке скупштине пуноправно учествују сва лица која су се пријавила путем сајт www.velika.me и лица која су позвана од стране Иницијативног одбора и лица која попуне пријаву на лицу мјеста.

Члан 3.

Верификациона комисија коју чини предјседник и два члана, изабрани од стране Скупштини, поднеће извештај Оснивачкој скупштини о броју пуноправних учесника.

Члан 4.

За одржавање сједнице Скупштине потребно је да сједници присуствује минимум 20% чланова из Члана 2. овог Пословника.

У противном Скупштина се одлаже и заказује нова када се за то створе услови.

Ако у поновљеном покушају није могуће одржати Скупштину, Иницијативни одбор ће одлучити о даљем поступку.

Члан 5.

Оснивачка скупштина усваја Статут и друге опште акте Клуба, бира чланове Управног одбора и одлучује о другим питањима која буду на дневном реду.

Члан 6.

Сједнице Скупштине води пресједавајући радног предсједништва.

Предлог састава радног предсједништва даје Иницијативни одбор.

Радно предсједништво чине три члана који између себе бирају пресједавајућег и секретара.

Радно предсједништво је одговорно за поштовање Пословника.

Скупштина бира Изборну и Верификациону комисију коју предлаже Радно предсједништво.

Члан 7.

Предсједавајући руководи сједницом Скупштине, даје и одузима ријеч присутнима, предлаже дневни ред, стара се о реду и поштовању Пословника, упозорава на прекорачење трајања излагања и на одступања од дневног реда.

Члан 8.

Предсједавајући предлаже дневни ред седнице након верификовања броја присутних чланова.

Члан 9.

Дневни ред се усваја већином гласова присутних.

О свакој тачки дневног реда се расправља према утврђеном редоследу и док има говорника који се пријављују председавајућем у за то предвиђеном времену.

У оквиру сваке тачке дневног реда, гласа се о сваком питању посебно.

Вријеме трајања говора је до 5 (пет) минута, у колико се другачије не одлучи прије почетка расправе по тачки дневног реда.

Члан 10.

Одлуке се доносе гласањем.

О свакој тачки дневног реда се гласа посебно.

Одлуке се доносе већином гласова присутних.

Гласање је јавно, осим ако се Скупштина не изјасни другачије.

На позив предсједавајућег, прво се гласа дизањем руку “ ЗА”, дизањем руку “ПРОТИВ” и на крају се броје уздржани.

Прије гласања, најмање три члана могу тражити да се утврди постојање кворума. У противном се примењује последње утврђено бројно стање.

Члан 11.

Кандидат за Управног одбор може бити сваки члан Клуба.

Кандидате за Управни одбор може предложити сваки члан или Иницијативни одбор.

Члан 12.

Изабраним се сматрају оно кандидати који добију највећи број гласова од присутних.

Члан 13.

Током сједнице води се записник.

Записник води секретар Радног предсједништва.

У записник се уноси укратко битан ток сједнице, закључци, кворум и резултати гласања.

Током седнице предсједавајући или најмање три члана могу тражити да секретар прочита дио или цио записник.

Записник потписује секретар Радног предсједништва и предсједавајући Радног предсједништва.

Члан 14.

О процедуралним питањима која нијесу уређена овим Пословнокм одлучује Оснивачка скупштина већином гласова, на предлог Радног предсједништва.

Члан 15.

Овај Пословник се сматра усвојеним када се за њега изјасни више од половине присутних чланова скупштине са правом гласа, и ступа на снагу одмах по усвајању.


Велика 29. јул 2012 године