АКЦИЈЕ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"

СТИПЕНДИЈА 

02. август 2017. године  

   

 

НВО КЛУБ ВЕЛИКА ОБЈАВЉУЈЕ


К О Н К У Р С

ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ НАЈБОЉЕМ УЧЕНИКУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ИЗ ВЕЛИКЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

  

Невладино удружење Клуб Велика додијелиће стипендију једном ученику средње школе, који наставу похађа из Велике или током зимског периода као подстанар станује у мјесту школовања.

Право на стипендију могу остварити ученици другог, трећег или четвртог разреда средње школе, који благовремено и успјешно испуњавају обавезе прописане статутом школе, a не примају неку другу стипендију.

Стипендија се додјељује без обавезе враћања и то за једну школску годину, а исплаћује се у десет (10) једнаких мјесечних рата у износу по 50 евра.

Ученику престаје стипендирање ако самовољно или одлуком наставничког вијећа прекине школовање.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ

 

Уколико се пријави више кандидата, предност има:

- ко је постигао већу просјечну оцјену у претходним годинама и већи број награда на државним и међународним такмичењима из наставних предмета,

- ко наставу стално похађа из родитељског дома или у зимском периоду приватно (подстанарски) живи у мјесту школовања,

- члан породице пољопривредника из Велике и то бројније и лошијег материјалног стања.

 

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ И ПРЕСТАНКУ СТИПЕНДИЈЕ

 

Одлуку о додјели и престанку стипендије најбољем ученику доноси комисија коју именује Клуб Велика.

Предлог ранг листе кандидата за стипендију објављује се на интернет Сајту Клуба  www.velika.me

На предлог ранг-листе, незадовољни учесник конкурса или његов родитељ имају право приговора у року од осам дана од објављивања резултата.

Приговор мора бити образложен и поткријепљен документацијом.

                Стипендија се додјељује без обавезе враћања и то за једну школску годину, а исплаћује се у десет (10) једнаких мјесечних рата у износу по 50 евра.

Ученику престаје стипендирање ако самовољно или одлуком наставничког вијећа прекине школовање.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

Кандидати који конкуришу за стипендију достављају:

- пријаву (формулар се налази на интернет страници Клуба Велика www.velika.me),

- потврду о редовном школовању,

- изјаву о броју чланова и укупним примањима домаћинства,

- изјаву о путовању на наставу из Велике или подстанарском статусу.

 

СКЕНИРАНА ДОКУМЕНТА ДОСТАВИТИ МЕЈЛОМ:
 
ИЛИ
 
ФОТОКОПИРАН НА АДРЕСУ КАНЦЕЛАРИЈЕ КЛУБА ВЕЛИКА:
НВО „Клуб Велика“, Дом културе - село Велика
 
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
(ПОНЕДЕЉАК) - 25. СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

 

 

ОБРАЗАЦ - ПРИЈАВА

 ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ НАЈБОЉЕМ СРЕДЊОШКОЛЦУ ИЗ ВЕЛИКЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ


 1. 1. ПРЕЗИМЕ, ОЧЕВО ИМЕ И ИМЕ: ___________________________________

 

 1. 2. ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА:_____________________________________

 

 1. 3. НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ ШКОЛЕ:

______________________________________________________________

 

 1. 4. РАЗРЕД КОЈИ УЧЕНИК ПОХАЂА: _________________________________

 

 1. 5. ПОСТИГНУТ ОПШТИ УСПЈЕХ У ТОКУ ШКОЛОВАЊА
 2. _____________________________________________________________
 3.  

 

 1. 6. ОСВОЈЕНЕ НАГРАДЕ НА ДРЖАВНОМ И МЕЂУНАРОДНОМ ТАКМИЧЕЊУ:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

7.       ИЗЈАВА О БРОЈУ ЧЛАНОВА И УКУПНИМ ПРИМАЊИМА ДОМАЋИНСТВА

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

8.       ИЗЈАВА О ПУТОВАЊУ ИЗ ВЕЛИКЕ НА НАСТАВУ ИЛИ ПОДСТАНАРСКОМ СТАТУСУ

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

ВЕЛИКА, ___________ 2017. године

 

У Ч Е Н И К/УЧЕНИЦА:               _____________________________________

Адреса становања                   ______________________________________

Телефон                                 ______________________________________

Е-маил                                   ______________________________________

 

УЗ ПРИЈАВУ ПРИЛОЖИТИ:

 

 1. Потврду о редовном школовању;
 2. Свједочанства из претходних година у средњој школи;
 3. Kопије доказа о наградама на државним и међународним такмичењима.